Polityka prywatności RODO

Inspektor danych osobowych
Ewa Kerplik, e-mail: iodo@ckchojnice.pl
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Chojnickie Centrum Kultury jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Chojnickie Centrum Kultury NIP: 555-000-66-83, REGON: 000-28-46-58

2. W sprawach ochrony i realizacji praw w zakresie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@ckchojnice.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej Chojnickiego Centrum Kultury obejmującej promocję i upowszechnianie kultury, a tym samym umożliwienia korzystania z oferty Chojnickiego Centrum Kultury oraz kontaktu w sprawach z tym związanych.

4. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. W zależności od rodzaju i zróżnicowania działań Chojnickiego Centrum Kultury, przy których przetwarzane są dane osobowe, niezbędne do świadczenia i zakupu usług, procesów rekrutacji oraz innych aktywności, podawane są imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer PESEL, numer paszportu, imiona rodziców, dane potrzebne do wystawienia faktury, numer konta bankowego, wizerunek. Wyszczególnione powyżej dane mogą być w zależności od potrzeby wymagane w całości bądź w części.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do czasu upłynięcia terminu dobrowolnej zgody lub do czasu wycofania zgody.

6. Zbierane dane są niezbędne do realizowania celów przetwarzania. Bez ich podania zawarcie i wykonywanie umów, a także świadczenie, realizacja usług i statutowej działalności Chojnickiego Centrum Kultury nie jest możliwe.

7. Chojnickie Centrum Kultury stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.4

8. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem, gdy na podstawie przepisów prawa mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym.

9. W związku z przechowywaniem danych osobowych przysługuje osobom prawo do:
dostępu do swoich danych,
poprawiania swoich danych,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA: MONITORING WIZYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą monitoringu wizyjnego (dalej „dane osobowe monitoringu”) jest Chojnickie Centrum Kultury (dalej ChCK) z siedzibą w Chojnicach, ul. Swarożyca 1, kod pocztowy 89-600, adres e-mail: sekretariat@ckchojnice.pl, tel. 52 397 22 15
2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
– przesyłając e-mail na adres iodo@ckchojnice.pl
– listownie na adres ChCK.
3. Dane osobowe monitoringu będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia ChCK.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych monitoringu jest art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)
Odbiorcą danych osobowych monitoringu są podmioty świadczące obsługę serwisową monitoringu ChCK.
5. Ponadto dane osobowe monitoringu mogą zostać udostępnione na zasadzie przekazania organom publicznym upoważnionym przepisami prawa w sytuacji gdy nagranie z monitoringu stanowiłoby dowód w prowadzonym postępowaniu. Takie udostępnienie nastąpi wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek organu występującego o zabezpieczenie i przekazanie nagrania.
6. Dane osobowe monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni. ChCK może zostać zobowiązany do dłuższego przetrzymywania nagrań wyłącznie w przypadkach jeżeli nagranie stanowiłoby dowód w prowadzonym postępowaniu.
7. W związku z przetwarzaniem przez ChCK danych osobowych monitoringu, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ChCK potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
b) prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ChCK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 RODO
c) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ChCK ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
8. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
9. Aby skorzystać ze swoich praw, należy złożyć stosowny wniosek (w zależności od żądania) do ChCK. ChCK może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji osoby w związku z obsługą złożonego wniosku.
10. Dane osobowe monitoringu zbierane są dobrowolnie, tzn. osoba, której dane dotyczą wchodząc na teren ChCK dobrowolnie poddaje się obserwacji przy pomocy zainstalowanych kamer.
11. Dane osobowe monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany chyba że zaistnieje konieczność zabezpieczenia nagrania dla potrzeb prowadzonych postępowań. Wobec danych osobowych monitoringu nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje tj. decyzje wynikające z działania programu komputerowego oraz dane osobowe monitoringu nie będą podlegały profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM FANPAGE CHOJNICKIEGO CENTRUM KULTURY W SERWISIE FACEBOOK
1. Chojnickie Centrum Kultury (dalej ChCK), prowadząc swój profil za pomocą serwisu Facebook jest jego administratorem. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Chojnickie Centrum Kultury jako administrator gromadzonych danych osobowych przedstawia informację w sprawie i zakresie ich przetwarzania.
2. W rozumieniu RODO administratorem danych osobowych jest ChCK oraz Facebook
3. Odwiedzenie profilu Facebook ChCK jest równoznaczne z przetwarzaniem przez ChCK danych osobowych osoby odwiedzającej – zarówno danych zapisywanych za pośrednictwem plików cookies na urządzeniach, jak również danych osobowych, które są widoczne dla ChCK np. w związku z polubieniem postu lub rozpoczęciem obserwowania strony.
4. Osoba, która fanage ChCK, dodając go do ulubionych, uczestnicząc w dyskusjach przez publikacje postów czy innej aktywności w ramach fanpage powierza swoje dane dobrowolnie i wynika to z funkcjonalności serwisu Facebook (automatyczny dostęp do profilu i danych w nim zamieszczonych ). Osoba odwiedzająca fanpage ChCK pozostawia dobrowolnie swoje dane statystyczne.
5. a) administratorem danych osobowych jest Chojnickie Centrum Kultury z siedzibą w Chojnicach, ul. Swarożyca 1, kod pocztowy 89-600, adres e-mail: sekretariat@ckchojnice.pl, tel. 52 397 22 15.
b) Właściciel serwisu społecznościowego Facebook
6. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych ChCK przesyłając e-mail na adres iodo@ckchojnice.pl lub listownie na adres ChCK.
6. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; Odwiedzając fanpage ChCK, dodając go do ulubionych, uczestnicząc w dyskusjach przez publikacje postów czy innej aktywności w ramach fanpage użytkownik podaje w przetwarzanie swoje dane dobrowolnie i wynika to z funkcjonalności serwisu Facebook.
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, gdzie prawnie uzasadnionymi interesami są:
- prowadzenie fanpage ChCK na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/chojnickie.centrum.kultury
- informowania za pomocą fanpage o wydarzeniach organizowanych przez ChCK, w tym organizowanych za pomocą fanpage
- promowania organizowanych przez ChCK wydarzeń
- budowanie i utrzymywanie społeczności związanej z ChCK w tym osób, które komunikują się za pomocą narzędzi dostępnych przez serwis Facebook (posty, wiadomości, chat)
- stosowanie plików coockies jak i obserwowanie czy też komentowanie postów na profilu
- dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami
- cele analityczne w zakresie badania popularności fanpage ChCK, w tym aktywności użytkowników
7. ChCK, w związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook przetwarza następujące dane:
a) dane użytkownika (np. imię, nazwisko, nick osoby), który polubił fanpage ChCK lub który tylko uczestniczy w komunikacji za pomocą wiadomości, chat lub postów pod publikowanymi wydarzeniami
b) dane opublikowane na profilu użytkownika, który w związku z aktywnością na fanpage ChCK automatycznie udostępnia te dane
c) anonimowe dane statystyczne osób odwiedzających fanpage ChCK dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insight” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage
8. Odbiorcami danych są:
a) podmioty z którymi ChCK zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie realizowanych usług, np. obsługa informatyczna
b) organy publiczne takie jak policja, prokuratura, sąd w sytuacji ochrony i obrony przed roszczeniami
c)właściciel portalu Facebook na zasadach kreślonych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
9. ChCK w ramach prowadzenia fanpage nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Wyjątek stanowi międzynarodowy przepływ danych w ramach serwisu Facebook na co ChCK nie ma wpływu. Opis sposobu wymiany danych realizowany przez Facebook znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy
11. ChCK przetwarza zebrane dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania:
a) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawa
b) dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu ChCK będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu lub ustania interesu ChCK np. dane dotyczące ochrony lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
c) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ChCK, każdej osobie przysługują następujące prawa:
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich, oraz informacji określonych art. 15 RODO
b) prawo żądania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych
c) prawo żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych – prawo to jest możliwe do realizacji tylko w przypadku zautomatyzowanego tzn. komputerowego przetwarzania danych oraz jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a lub w związku z realizacją umowy, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO
13. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją. Prawo to może zostać zrealizować wyłącznie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
- w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
- art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
14. Każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
16. Dane osobowe zebrane przez ChCK w ramach prowadzenia fanpage nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji czy profilowaniu.
16. Wnioski można wysyłać na adres iodo@ckchojnice.pl
17. ChCK nie może i nie ma możliwości realizacji praw użytkowników w ramach międzynarodowego serwisu Facebook, takich jak:
- prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii (np. profilu użytkownika Facebook)
- prawo do sprostowania danych zawartych w profilu użytkownika
- prawo do usunięcia profilu użytkownika z serwisu Facebook
- prawo do ograniczenia przetwarzania w serwisie Facebook poza stroną fanpage WCK
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w serwisie Facebook
- prawo do przenoszenia danych
18. W przypadku przetwarzania danych w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO.

Wydarzenia