Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CHOJNICKIEGO CENTRUM KULTURY
www.ckchojnice.pl.
Data publikacji strony internetowej: : 2017-04-04

Chojnickie Centrum Kultury przeprowadziło samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://www.ckchojnice.pl/ spełnia wymagania w 99,07 %.

STATUS POD WZGLĘDEM DOSTĘPNOŚCI
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
Wyłączenia:
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze
standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia
dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii,
oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby
zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo
komentarze skontaktuj się z nami.
Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
– HTML 5
– WCAG 2.0 (Podwójne A)
Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.
Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby
niedowidzące. Posiada przełączniki powiększenia czcionki. Posiada ulepszoną nawigację
klawiaturą dla slidera oraz innych elementów strony. Ruch, animacje, banery – żaden element
serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język
programowania PHP.
Skróty klawiaturowe: Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Wersja mobilna serwisu Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa nie jest wyposażona w system audiodeskrypcji.
Chojnickie Centrum Kultury nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej. Istnieje możliwość wyświetlania treści na urządzeniach mobilnych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27

Deklaracja została poddana przeglądowi: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Kerplik, e.kerplik@ckchojnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 397 22 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Chojnickie Centrum Kultury funkcjonuje w dwóch budynkach.
Budynek przy ul. Swarożyca 1
1. Opis dostępności wejścia do budynku Do budynku prowadzą 2 wejścia, budynek dwupoziomowy. Główne wejście od strony ul.
Swarożyca znajduje się na parterze, drugie wejście od strony Wzgórza Ewangelickiego prowadzi bezpośrednio na pierwsze piętro. Winda dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym poziomie.
2. Opis dostępności wejścia do pomieszczeń biurowych Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze. Brak przeszkód architektonicznych, winda.
3. Opis dostępności wejścia do pomieszczeń instruktorskich Pomieszczenia instruktorskie znajdują się na parterze, brak przeszkód architektonicznych.
4. Opis dostępności do strefy kasowej i sali teatralno-kinowej Kasa i sala znajdują się na piętrze. Brak przeszkód architektonicznych na holu. Na sali teatralno-kinowej wyznaczone miejsca dla wózków inwalidzkich.
5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone pionowo i poziomo.
6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Chojnickie Centrum Kultury zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Ewakuacja. W budynku znajdują się informacje o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej, możliwość informacji w formie głosowej. Brak informacji w formie dotykowej.

Pomieszczenia w budynku przy ul. Plac Niepodległości 7 Do budynku prowadzi 1 wejście, budynek dwupoziomowy. Winda dla osób niepełnosprawnych na każdym poziomie.
1. Opis dostępności wejścia do budynku Brak przeszkód architektonicznych na holu, winda.
2. Opis dostępności wejścia do pomieszczeń instruktorskich. Pomieszczenia instruktorskie znajdują się na parterze i piętrze. Brak przeszkód architektonicznych, winda.
3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone pionowo i poziomo.
4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Chojnickie Centrum Kultury zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
5. Ewakuacja. W budynku znajdują się informacje o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej. Brak możliwości informacji w formie głosowej (mechanicznej) i brak możliwości informacji w formie dotykowej.

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA
Chojnickie Centrum Kultury stara się dostosować budynek w miarę możliwości do obsługi osób niepełnosprawnych. Planowana jest modernizacja strony internetowej pod kątem dostosowania do standardu WCAG 2.1. Tempo wprowadzania udogodnień zależeć będzie od posiadanych środków budżetowych oraz możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Planowane są szkolenia pracowników Chojnickiego Centrum Kultury w przygotowywaniu dokumentów, galerii i filmów pod kątem WCAG 2.1.

Wydarzenia

Dni Chojnic 2024

28.06.2024 - 30.06.2024