Konkurs plastyczny pt.„Wiosna z PASCAL’em”

Szkoła PASCAL w Chojnicach oraz Chojnickie Centrum Kultury zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w wiosennym konkursie plastycznym.

REGULAMIN KONKURSU „WIOSNA Z PASCAL’em”
§1 Cele konkursu
Celem konkursu jest wzmocnienie kreatywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§2 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wiosna z PASCAL’em” jest Szkoła PASCAL w Chojnicach oraz Chojnickie Centrum Kultury.
3. Adres organizatora:
Szkoła PASCAL, ul. 31 Stycznia 28/2, 89-600 Chojnice
Chojnickie Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Klaudia Topolewska oraz Patrycja Drogosz – Szkoła PASCAL tel. 52 307 07 04.

§3 Założenia organizacyjne
1.Konkurs polega na namalowaniu krajobrazu wiosennego, którego motywem przewodnim jest kolor z logo szkoły PASCAL.
2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach wiekowych:
- od 6 do 9 lat,
- od 10 do 13 lat,
- od 14 do 17 lat,
- od 18 do 59 lat,
- 60 lat i powyżej.
3. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły PASCAL w Chojnicach przy ulicy 31 Stycznia 28/2.
4. Prace oddane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).
8. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie w formacie A3 tj. 29,7 x 42 cm.
9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, tj. krajobraz wiosenny, którego motywem przewodnim jest kolor z logo szkoły PASCAL.
10. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać w rodzice/opiekunowie lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 15 lat.
11. Istnieje możliwość wysłania pracy w kopercie zaadresowanej do organizatora tj. na adres sekretariatu szkoły PASCAL w Chojnicach z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Praca powinna być opisana wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł pracy, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych).
Do pracy należy załączyć:
• klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;
• oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;
• w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 11 w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie.
12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
13. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły PASCAL.
15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2023 r. osobiście w sekretariacie Szkoły PASCAL w Chojnicach w godzinach otwarcia tj. od godziny 9 do 17 od poniedziałku do piątku.
2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone
w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem,
- jakość wykonania,
- oryginalność i pomysłowość,
- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
- stopień trudności wykonania.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na oficjalnym spotkaniu zaplanowanym przez organizatora konkursu.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca lipca 2023 r.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronach i fanpage organizatorów konkursu.
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w gablotach na Starym Rynku w Chojnicach oraz na stronie https://www.facebook.com/PascalChojnice.

§6 Nagrody główne
1.Organizator konkursu przyzna nagrodę w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii
w postaci:
a.I miejsca: słuchawki bezprzewodowe douszne, zestaw piśmienniczy Mauro Conti exclusive collection składający się z długopisu i pióra kulkowego, bilet w formie voucheru do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy na dowolny seans w kinie w CHCK.
b.II miejsca: zestaw piśmienniczy Mauro Conti exclusive collection składający się z długopisu i pióra kulkowego, kubek termiczny, bilet w formie voucheru do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy na dowolny seans w kinie w CHCK,
c.III miejsca: kubek termiczny, bilet w formie voucheru do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy na dowolny seans w kinie w CHCK.
d.Zostanie również wybrana nagroda publiczności na podstawie głosowania użytkowników facebooka przeprowadzonego na stronie https://www.facebook.com/PascalChojnice. Do nagrody publiczności zostaną zakwalifikowane wszystkie nagrodzone miejsca z każdej kategorii. Nagrodą dla osoby, której praca zdobędzie największą ilość reakcji (głosów) będzie tablet Terra Pad.
2.Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
3.Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż – wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w siedzibie organizatora.
4.Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§7 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2023 r.

Zapraszamy!

ZałącznikWielkość
PDF icon REGULAMIN230.46 KB
PDF icon OŚWIADCZENIA I ZGODY358.85 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.